Odborný rada - právník (Karviná)

Úřad práce České republiky nabízí v Karviné volnou pracovní pozici "Odborný rada - právník". Nástupní mzda je 25 280 – 37 170 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Odborný rada - právník
Obor(y):
Právo
Obec:
Karviná
Mzda:
25 280 – 37 170 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Ostravě, KoP Karviná

Další informace o volném místu

https://admin-uradprace.mpsv.cz/web/cz/-/odborny-rada-pravnik-krp-v-ostrave-24-03-2023

Ing. Karel Trpkoš, jakožto zastupující na služebním místě „Vedoucí služebního úřadu – generální
ředitel Úřadu práce České republiky“, na základě příkazu k zastupování, č. j. MPSV-2023/37078-111, ze dne 14. února 2023, podle § 66 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě, vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada – právník v Oddělení právním Odboru kontrolně právního Krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Ostravě, se služebním působištěm v Karviné, ID 11005028.

Služba na služeb. místě bude vykonávána ve služeb. poměru na dobu neurčitou.
Na služeb. místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
Výkon komplex. právních činností v jednotlivých oborech územní státní správy včetně zastup. veřejných zájmů v soudních sporech. Metodické usměrňování a koordinace státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdrav. postižením a průkazu osobám se zdrav. postižením, příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek ve vymezené územní působ. krajské pobočky Úřadu práce. Sleduje dodrž. zákonnosti v činnosti krajské pobočky, zjištěná porušení sděluje příslušným vedoucím zaměstnancům krajské pobočky a řediteli krajské pobočky. Poskytuje porad. činnost v oblasti zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek, provádí poradenství při provádění exekucí z přiznané podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci a z přiznaných dávek státní sociální podpory, poskyt. základní porad. fyzickým osobám a zaměstnavatelům v oblasti zaměst. a pracovněprávních vztahů, sleduje vývoj právní úpravy v uvedených oblastech a seznamuje zaměstnance se změnami. Přijímá žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., a vyřizuje jejich další zpracování a vyřizuje stížnosti a petice týkající se činnosti krajské pobočky. Zastupuje úřad práce před soudy a správními orgány, poskyt. součinnost a zpracovává podklady pro podání orgánům činným v trestním řízení, soudům a správním orgánům. Zajišťuje vymáhání pohled. úřadu práce, vede a zpracovává agendu jak výkonu rozhodnutí pohledávek úřadu práce v civilním řízení, tak vymáhání pohledávek podle daňového řádu (exekuce), zpracov. podklady pro odpisy pohledávek, včetně vydávání rozhodnutí k odpisu pohledávek. Připravuje po právní stránce zadávací dokumentaci pro zadávání veřejných zakázek a připomínkuje smluvní dokumenty. Je oprávněnou úřední osobou ve smyslu ust. § 15 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, na úseku správních řízení organizačně spadajících pod právní oddělení (úsek posuzování žádostí o dlužné mzdové nároky, povolování činnosti dítěte, přechod pohledávek náhradního výživného). Posuzuje rozhodnutí vydaná prostřed. krajské pobočky v I. stupni, v odůvodněných případech vrací rozhodnutí k provedení tzv. autoremedury. Na vyžádání zpracov. stanoviska krajské pobočky k odvolacímu orgánu v rámci odvolacích řízení.
Posuz. budou žádosti o přijetí do služeb. poměru a zařaz. na služební místo nebo
žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 24. března 2023,
tj. v této lhůtě
• doručené služebnímu orgánu prostředn. provozovatele poštovních služeb na adresu
služebního úřadu Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, Zahradní 368/12, 701 60
Ostrava-Moravská Ostrava,
• podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
• podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna.ot@uradprace.cz, nebo
• podané v elektronické podobě prostřednictvím dat. schránky ID twrzpnd.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení č.j. UPCR-2023/21768-78099808“.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 týdnem