Referent státní správy a samosprávy na úseku majetkové správy a úseku dopravy (Dětmarovice)

Obec Dětmarovice nabízí v obci Dětmarovice volnou pracovní pozici "Referent státní správy a samosprávy na úseku majetkové správy a úseku dopravy". Nástupní mzda je 20 000–30 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent státní správy a samosprávy na úseku majetkové správy a úseku dopravy
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Dětmarovice
Mzda:
20 000–30 000 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Obec Dětmarovice
735 71 Dětmarovice

Další informace o volném místu

Druh práce: referent státní správy a samosprávy na úseku majetkové správy a úseku dopravy
3. Charakteristika vykonávané práce: Zajišťování správy majetku obce (pozemky, komunikace, vodovody), činnosti spojené se správou drobných vodních toků v obci, zajišťování zimní údržby komunikací, vypracování vyjádření k majetkovým záležitostem, zajišťování odborné agendy na úseku dopravy a místních komunikací v obci
4. Místo výkonu práce: obec Dětmarovice
5. Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- státním občan ČR, případně cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR,
- věk min. 18 let
- způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost,
- ovládání jednacího jazyka
- splňování dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem
6. Další předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- kvalifikační předpoklad vzdělání - vysokoškolské, středoškolské s maturitou
- velmi dobrá znalost práce na PC
- znalost zák. č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zodpovědnost, komunikační a organizační schopnosti, samostatnost a odolnost v zátěžových situacích
- praxe ve veřejné správě výhodou
- řidičské oprávnění skupiny „B“
7. Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
8. Přihláška musí obsahovat:
- označení výběrového řízení
- jméno, příjmení, titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
2
- číslo OP nebo dokladu o povolení k pobytu na území ČR;
- telefonní spojení
- datum a podpis uchazeče;
9. K přihlášce se připojí tyto doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností;
- úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
- výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
- podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlas k jejich zpracování a uchování.
Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis
10. Předpokládaný nástup: 01.06.2020 nebo dle dohody
Doba uzavření pracovního poměru: zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
11. Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:
Místo podání přihlášky: Obecní úřad Dětmarovice, 735 71 Dětmarovice
Způsob podání: na výše uvedené adrese osobně v podatelně nebo poštou
Lhůta pro podání přihlášky: do 20.03.2020 do 10.00 hod.
Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do řízení o výběru zaměstnance zařazeny.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve veřejné výzvě vznikly.

Kontakt na zaměstnavatele

Bc. Šárka Kepenyesová
kepenyesova.sarka@detmarovice.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 27.2.2020